ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 62 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
ทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนทุกคนต้องได้รับการทดสอบ
ชุดนักเรียน วิชาการ
15 ก.พ. 62 การสอบวัดความสามารถการอ่านป.1
สอบที่ โรงเรียน
นักเรียนต้องมาสอบทุกคน

ชุดนักเรียน วิชาการ
20 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง
ชุดนักเรียน
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ชุดนักเรียน
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ดินสอ
3. ยางลบ
4. ปากกาน้ำเงิน
5. กบเหลาดินสอ
โรงเรียนวัดมะลิ/ชุดนักเรียน ครูรุ่งนภา จันทพันธ์
15 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 ติว O-NET หลังเลิกเรียน
เวลา 15.30 น. - 16.30 น.
โรงเรียนวัดเจ้าอาม ฝ่ายวิชาการ
15 ม.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 ติว NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 07.30 น. - 08.30 น.
โรงเรียนวัดเจ้าอาม/ชุดประจำวัน ฝ่ายวิชาการ
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
โรงเรียนวัดเจ้าอาม ครูอัญชลี บุญสมยา
29 ธ.ค. 60 ปีใหม่
เรียนในภาคเช้า 2 ชม. และจัดปีใหม่ช่วงคาบ 3 เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนวัดเจ้าอาม/ชุดพละ ฝ่ายกิจกรรม
25 ธ.ค. 60 กีฬาสี / วันคริสมาส
จัดแข่งกีฬาสีในตอนเช้า และตอนบ่ายเป็นวันคริสมาส
ห้องประชุมโรงเรียนวัดเจ้าอาม/ชุดกีฬาสีประจำแต่ละสี ฝ่ายกิจกรรม
14 ธ.ค. 60 กิจกรรมโตไปไม่โกง
ห้องประชุมโรงเรียนวัดเจ้าอาม/ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
04 ธ.ค. 60 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ฯ
ห้องประชุมโรงเรียนวัดเจ้าอาม / แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
06 พ.ย. 60 ถึง 02 ก.พ. 61 ติว O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อก้าวเป็นเลิศทางวิชาการ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องโสตฯ / แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ