วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ประจำโรงเรียน
                   วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเจ้าอาม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened
 
ปรัชญาประจำโรงเรียน
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

คำขวัญประจำโรงเรียน
ตรงต่อเวลา รักษาหน้าที่ มีระเบียบวินัย
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened