วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ประจำโรงเรียน
                   นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้าอามเป็นพลเมืองที่ดี มีองค์ความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกศตวรรษที่ 21
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened
 
ปรัชญาประจำโรงเรียน
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

คำขวัญประจำโรงเรียน
ตรงต่อเวลา รักษาหน้าที่ มีระเบียบวินัย
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened