เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
วัดเจ้าอามนามสถานการศึกษา
สอนวิชาสอนความรู้คู่ศักดิ์ศรี 
มีวินัย มีจิตใจ ใฝ่ความดี
คำขวัญมีตรงเวลารักษาตน 
เธอจะมาจากที่ไหนนั้นไม่แน่ 
เธอจะแย่มาจากไหนไม่เคยสน
เธอนั้นมาเป็นศิษย์ฉันนับกี่คน
จะฝึกฝน ฝึกทำตนเป็นคนดี
สีม่วง - เหลือง เรืองรองมองกระจ่าง 
ทางสว่างสีนั้นความสุขขี
สอนให้ศิษย์คิดเป็นคิดทำดี 
สามัคคีเอื้ออารีมีให้ตน
heartheartheartheartheart