สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนใช้อักษรย่อ คือ จ.อ. หมายถึง "โรงเรียนวัดเจ้าอาม" 
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened


สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน คือ   สีม่วง   และ   สีเหลือง 
                                              สีม่วง   หมายถึง ความสามัคคี
                                              สีเหลือง   หมายถึง คุณธรรม
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส 
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened


เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
กีฬาเด่น
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened