พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนวัดเจ้าอาม
         1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาของกรุงเทพมหานครให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
         2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและศักยภาพ ความเป็นครูมืออาชีพ
         3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มุ่งเน้นทักษะ ทางด้านกีฬา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รู้จักพึ่งตนเอง ให้มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened