พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนวัดเจ้าอาม
         1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีคุณธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
         2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมือาชีพ
         3. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
         4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นบูรณาการ ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened