ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดเจ้าอาม
                     โรงเรียนวัดเจ้าอาม ตั้งอยู่เลขที่ 137/14 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 โทรศัพท์ 0-2424-1377 โทรสาร 0-2424-1377 อีเมล watchoarmsc@hotmail.com เว็บไซต์  http://www.wachaoarmschool.ac.th
                      โรงเรียนวัดเจ้าอามเดิมเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลธนบุรีมีชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 45 แต่การคมนาคมไม่สะดวกทางการจึงสั่งยุบโรงเรียน โดยไปรวมกับโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ (เสริมศรัทธาการ) ต่อมามีถนนบางกอกน้อย - ตลิ่งชั้น (ปัจจุบันคือถนนบางขุนนนท์) ตัดผ่านหน้าวัด ได้มีผู้มีจิตศรัธทาถวายที่ดินให้แก่ทางวัด คือ นายศิริ - นางจำเริญ แดดภู่ และได้อุทิศเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน ให้ทางวัดดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน เพื่อความเจริญของท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น พระอธิการทองลำโยธโร ได้ติดต่อกับเทศบาลธนบุรีให้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นอาคารแบบ 004 โดยสร้างเฉพาะชั้นบนเพียงชั้นเดียวมี 4 ห้องเรียน ในขณะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนนั้น ได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน โดยไปเรียนที่วัดบางขุนนนท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้กลับมาอยู่ที่โรงเรียนวัดเจ้าอาม โดยมีนางสาวบุญช่วย ศรีวิโรจน์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ มีครูประจำชั้น 2 คน ปีการศึกษา 2513 นายเผชิญชัย สุตกุล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ดำเนินการต่อเติมอาคาร 004 ชั้นล่างจนเต็มรูปแบบ 

 

                      ปัจจุบันโรงเรียนวัดเจ้าอามมีอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคาร  เป็นตึก  ชั้น และอาคาร 2 เป็นตึก 4 ชั้น มีห้องเรียนและห้องกิจกรรมกลุ่มสาระต่าง ๆ รวม 18 ห้องเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6