คณะผู้บริหาร

นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญชลี บุญสมยา
ครู คศ.3

นางสาวอุไรรักษ์ สว่างดี
ครู คศ.2

นางสาวนพมณี มงคลวิเชียร
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร บุญตา
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ชาติ เหมือนเผ่าพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาทิพย์ สันติภาณุมาศ
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ครูผู้ช่วย

นายอดุลย์ ไชยเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราภรณ์ งามยิ่งยวด
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศันสนีย์ สว่างพานิช
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวอังคณา อินทอง
พี่เลี้ยงเด็ก

นายประสิทธิ์ สุมาลทอง
พนักงานสถานที่

นายสุรัฐ มิตระมา
พนักงานสถานที่

นางสาวิภา สุุขสกุลรัตน์
ยาม

นายกึกก้อง เกตุเลิศศักดิ์
ยาม

นางสาวชุ่ม สุขจิตโต
แม่ครัว