ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญช่วย ศรีวิโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512 – 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายเผชิญชัย สุตกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 – 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ ยูรประถม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532 – 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายเผชิญชัย สุตกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 – 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภา ช้างปั้น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม มุ่งพันธ์กลาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ มั่งมีทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุธ ทรงประกอบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 – 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลำใย ก้อนดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 – 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ วิจิตรไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 – 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต แสงกล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 – 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายนุชา สระสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 16 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน