คณะผู้บริหาร

นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภัทราภรณ์ งามยิ่งยวด
เจ้าพนักงานธุรการ

นายประสิทธิ์ สุมาลทอง
พนักงานสถานที่

นายสุรัฐ มิตระมา
พนักงานสถานที่

นางสาวิภา สุุขสกุลรัตน์
ยาม

นายกึกก้อง เกตุเลิศศักดิ์
ยาม

นางสาวชุ่ม สุขจิตโต
แม่ครัว