ปฐมวัย

นางสาวจิราพร บุญตา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศันสนีย์ สว่างพานิช
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวอังคณา อินทอง
พี่เลี้ยงเด็ก