ปฐมวัย

นางสาวจิราพร บุญตา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศันสนีย์ สว่างพานิช
พี่เลี้ยง ส 2

นางอังคณา นิยมทอง
พี่เลี้ยง ส 1