กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ครู คศ.1