กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5