กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6