กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์