กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี