กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธาทิพย์ สันติภาณุมาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ