กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมถวิล กันไพรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ