พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวิภา สุุขสกุลรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายกึกก้อง เกตุเลิศศักดิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย