พนักงานสถานที่

นายประสิทธิ์ สุมาลทอง
พนักงานสถานที่