กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดุลย์ ไชยเสนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ