กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุไรรักษ์ สว่างดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนพมณี มงคลวิเชียร
ครู คศ.2