กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : saipin4156@gmail.com