กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3