กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอดุลย์ ไชยเสนา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ